Rol van Topsport NOORD

Topsport NOORD is de vooruitgeschoven post van NOC*NSF om de voorwaarden voor talenten en talentprogramma’s te realiseren.

Dankzij een versterkt regionaal voortraject (onder de noemer: Regionale Trainings Centra), worden talentvolle sporters beter voorbereid op een toekomstig leven als topsporter. De talenten ontwikkelen binnen de RTC’s een hoger basisniveau, waardoor de latere instroming naar een Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) of Nationaal Trainings Centrum (NTC) makkelijker verloopt. NOC*NSF heeft in het talentenprogramma een coördinerende rol, de sportbonden zorgen voor de sportinhoudelijke invulling en de regionale partijen hebben een ondersteunende functie. Regionale Topsport Organisaties (RTO’s) dragen bij aan de ontwikkeling van topsporttalent. Zij faciliteren en ondersteunen de programma's voornamelijk op het primaire proces, namelijk: het programma, de coach, de accommodatie, de specialistische begeleiding en de doorlopende leerlijnen.

Onze rol

Topsport NOORD speelt een belangrijke rol in het ondersteunen en verder ontwikkelen van de programma's. Topsport NOORD is de spin in het web die de verschillende stakeholders aan het programma verbindt en zorgt voor duurzame samenwerking. Hierbinnen heerst een proactieve rol in het enthousiasmeren van verschillende partijen (onder andere: gemeentes, provincies, NOC*NSF, sportbonden, experts, coaches, onderwijsinstellingen) om een bijdrage te leveren aan topsport en talentontwikkeling in de regio.

Noordelijke Talentontwikkeling

Topsport NOORD ondersteunt regionale talentontwikkeling in het Noorden. Onder regionale talentontwikkeling wordt verstaan: een trainings- en wedstrijdprogramma van een sportbond waarbij gebruik gemaakt wordt van de beste begeleiding en faciliteiten voor een specifieke doelgroep. Deze programma’s zijn ondergebracht in Regionale Trainings Centra (RTC´s) op diverse plaatsen in Noord-Nederland waarbij de beste talenten in de betreffende leeftijdscategorieën onderdeel uitmaken van het programma. Regionale opleidingsprogramma’s zijn in het leven geroepen om talenten uiteindelijk op een hoog niveau in te laten stromen in de landelijke senioren-1 en senioren topsportprogramma's.

Om als programma in aanmerking te komen voor ondersteuning door Topsport NOORD zijn een aantal criteria van belang, dit is vastgelegd binnen de accreditatieprocedure voor de inrichting van een RTC. De voorwaarden zijn:

Sportbond voert regie vanuit hun meerjaren opleidingsplan. De bond is verantwoordelijk voor het selecteren van sporters, benoemen van het technisch kader en ondersteunt in (financiële) middelen

Ondersteuning door gast-gemeente/ stad met vastgelegde lange termijn afspraken. Gastheer kan ondersteunen in beschikbaar stellen van combifunctionaris, beschikbaar stellen van accommodatie of financiële steun

Aanwezigheid van een sportbestuur welke verantwoordelijk is voor praktische ondersteuning van het programma. Zij hebben geen eigen technisch beleidsplan en zorgen voor een jaarlijkse financiële bijdrage uit eigen middelen.

Na de accreditatie faciliteert Topsport NOORD, in samenwerking met sportbonden, de RTC's en wordt er ondersteuning geboden in begeleiding, coördinatie, organisatie en waar nodig administratie. Binnen de ondersteuning staat het optimaal faciliteren van het programma centraal om een bijdrage te leveren aan de weg naar de top. Regionale talentontwikkeling levert een bijdrage aan het identificeren van talenten uit de omgeving en het voorbereiden van die talenten op de doorstroom naar de programma’s van nationale selecties van sportbonden of andere topsportorganisaties. Topsport NOORD streeft ernaar dat talentvolle sporters de route naar de top op een zo soepel mogelijke wijze kunnen bereiken. Middels goede organisatie wordt gestreefd naar het bieden van hoogwaardige kwaliteit zodat topsporters zich optimaal kunnen ontwikkelen en maximaal presteren.

Topsport NOORD heeft als belangrijke kerntaak om talenten en talentprogramma's te faciliteren om een veilige leer- en trainingsomgeving te creëren. Waarbij het streven is om een optimaal topsportklimaat te creëren in de vorm van goede faciliteiten en ondersteuning.

Topsport NOORD bedient een coördinerende, verbindende en faciliterende rol. Dit heeft betrekking op:

  • Optimaal faciliteren van de RTC's, onder andere door inzet experts op het gebied van de doorlopende leerlijnen voeding, prestatiegedrag, strength & conditioning, anti-doping en medisch;
  • Extra middelen genereren om te investeren in topsport en talentontwikkeling;
  • Faciliteren van de 'duale carrière' (combineren van topsport en onderwijs);
  • Communicatie over stand van zaken RTC richting sportbond en NOC*NSF;
  • Tot stand brengen duurzame samenwerking in het Noorden

Topsport NOORD is daarnaast de vooruitgeschoven post van de RTC's om te zorgen voor een gemeenschappelijke stem richting de belangrijke stakeholders. Topsport NOORD draagt hierin zorg om de processen rondom talentontwikkeling te begeleiden en te bewaken. Het doel hiervan is om extra middelen uit de regio te genereren en talentontwikkeling efficiënt te organiseren. Topsport NOORD is hierin de katalysator van de programma's. Door de bundeling van krachten in euro's kan er een collectief voorstel gecreëerd worden waarvan de RTC's profiteren.

Topsport NOORD bouwt samen met haar partners aan een duurzame samenwerking in het noorden. Dit verhoudt zich op het gebied van kennisontwikkeling- en deling tussen RTC's onderling, tussen RTC's en verenigingen en tussen RTC's en scholen. 

RTC-cluster

Topsport NOORD streeft ernaar dat RTC's onderling kennis met elkaar delen zodat zij elkaar kunnen versterken en van elkaar kunnen leren. Door efficiënte krachtenbundeling kan er van elkaars expertise gebruik gemaakt worden. De ambitie is dat RTC's samenwerkingen initiëren, waarbij het doel is om duurzame ontwikkeling en kruisbestuiving te laten plaatsvinden. Topsport NOORD faciliteert in het bij elkaar brengen van het RTC-cluster en het bieden van mogelijkheden waar efficiëntie kan worden bewerkstelligd.

Noordelijke Topsportagenda

In het jaar 2019 is onder de regie van Topsport NOORD gewerkt aan de Topsport agenda Noord-Nederland. Uitgangspunt in de Topsport agenda is om het topsportklimaat te verbeteren en de toegevoegde waarde van topsport en talentontwikkeling voor Drenthe, Friesland en Groningen te optimaliseren.

Sport heeft de samenleving in Noord Nederland namelijk veel te bieden. Topsport en talentontwikkeling bieden kansen op zelfontplooiing. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het individu; zowel van de sportieve begaafdheid als van de persoonlijkheid. Sport verbindt en topsport inspireert. Tijdens grote sportevenementen leeft heel Nederland mee met onze sporters, die hun moment suprême beleven. De verhalen over de weg naar de top voor deze sporters worden dan breed uitgemeten waarin de obstakels en het doorzettingsvermogen vaak belicht worden. Topsporters zijn helden in de ogen van jongeren.

In 2019 heeft een proces plaatsgevonden waarin met provincies, gemeenten, provinciale sportservice organisaties, kennisinstellingen, coaches en bedrijfsleven is gewerkt aan de uitgangspunten voor de Topsportagenda Noord-Nederland. Dit heeft er in geresulteerd dat er samen met de gedeputeerden sport namens de drie noordelijke provincies een startsein is gegeven om invulling te geven aan de ambitie van de Noordelijke Topsportagenda.

Kijk hier voor een impressie van de presentatie van de Topsport-agenda.