Nieuws

Unieke trainer-coach 3 opleiding vanaf 1 sept. van start

Vanuit het samenwerkingsverband Sportplein Groningen, waar Topsport NOORD onderdeel vanuit maakt, wordt een unieke nieuwe sportbrede trainer-coach opleiding aangeboden. Verschillende sportbonden (NeVoBo, KNWU, Nefub, Floorball Academie, KNBSB), kennisinstellingen en NOC*NSF bieden voor het studiejaar 2014-2015 deze sportbrede trainer-coach opleiding aan. Deze opleiding is gebaseerd op de KSS2012 (Kwalificatiestructuur Sport) op niveau 3. Aan de opleiding nemen verschillende cursisten deel van de diverse kennisinstellingen en van de deelnemende sportbonden.

AanleidingTechnisch kader is een belangrijke randvoorwaarde om de sportvereniging goed te laten draaien. Als je kijkt naar het werkveld bestaat er binnen sportverenigingen en andere sportaanbieders steeds meer aandacht voor de kwaliteit van het aan te stellen van kader, al dan niet betaald. Naast verenigingen komen er steeds meer commerciële sportaanbieders. Toch blijkt dat veel sportverenigingen kampen met een tekort aan deskundig technisch kader. Soms omdat er gewoon te weinig trainers zijn, maar vaak ook omdat de trainers die er zijn misschien niet zo goed zijn als dat nodig of wenselijk zou zijn.

Uit de landelijke SportAanbiedersMonitor 2012 van NOC*NSF/Mulier Instituut blijkt dat een groot deel van de sportverenigingen zorgen of problemen hebben ten aanzien van kader. Bij 46% van de sportverenigingen betreft dit technisch kader (training, begeleiding, lesgeven). De inventarisatie die is gedaan tijdens de inspiratieavond van Sportplein Groningen onder de Groninger sportverenigingen bevestigt deze uitkomsten. Vooral bij kleinere sporten is de vraag naar deskundig kader groot. De voetbalbond en gymnastiekunie zijn dermate groot dat zij hun opleidingen nog regionaal kunnen aanbieden. Echter bij bijvoorbeeld de korfbal-, basketbal- en handbalbond blijkt dit amper mogelijk.

Doel van de opleiding
Het doel van deze opleiding is de cursisten voor te bereiden op de rol en verantwoordelijkheden van de trainer-coach 3. De trainer-coach 3 geeft zelfstandig training, coacht zelfstandig sporters bij wedstrijden, organiseert zelfstandig activiteiten en neemt zelfstandig vaardigheidstesten af. De trainer-coach 3 stuurt trainer-coaches 1 en 2 aan. Hij is verantwoordelijk voor een sfeer die sporters ruimte biedt voor een sportieve ontplooiing. Hij werkt bij het organiseren van activiteiten samen met andere kaderleden en rapporteert aan het bestuur. De trainer-coach is bevoegd om onder auspiciën van de certificerende instantie vaardigheidstoetsen af te nemen.

Leertrajecten
De opleiding bestaat uit de volgende leertrajecten:

Geven van trainingen
Coachen bij wedstrijden
Organiseren van activiteiten
Aansturen van sportkader
Afnemen van vaardigheidstoetsen

De opleiding is gebaseerd op competentiegericht leren. Dat wil zeggen dat de opleiding ‘praktijkgericht’ en ‘op maat’ voor elke cursist is.

Praktijkgericht
Een leertraject bestaat uit het werken en leren in de praktijk aan de hand van praktijkopdrachten in combinatie met ondersteunende workshops, literatuurstudie, e.d. De praktijkopdrachten worden uitgevoerd in de eigen sport en op het niveau waarvoor wordt opgeleid. In overleg met de sportbond is de cursist in de regel wekelijks actief in de praktijk met begeleiding van een gekwalificeerde praktijkbegeleider.

Op maat
Samen met de leercoach stelt elke cursist een persoonlijk opleidingsplan (POP) op. In het POP staat hoe de individuele route naar de verschillende proeven van bekwaamheid er uitziet. Leercoaches begeleiden maximaal 10 cursisten op hun route naar het afleggen van de proeven van bekwaamheid (PVB’s), onder andere door het geven feedback op de uitwerking van de praktijkopdrachten.

Workshops
Er zijn 12 sportbrede workshops. Deze workshops worden door docenten van de deelnemende kennisinstellingen op maandagen aangeboden. Er zijn in totaal 12 cursusdagen. Daarnaast kunnen door de eigen sportbond nog enkele sportspecifieke workshops worden aangeboden.

Proeven van bekwaamheid
De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (PVB) voor elk leertraject. Om het diploma te halen moeten de 4 (of 5) PVB’s voldoende zijn. De beoordeling van de PVB’s en de daarbij behorende kwalificatie op niveau 3 valt onder verantwoordelijkheid van de sportbond. In de regel moeten alle PVB’s zijn afgelegd op uiterlijk 31 december 2015.

Studiebelasting
Cursusgedeelte:
Bijeenkomsten (12 keer à 3 uur) 36 uur
Zelfstudie ca. 60 uur

Praktijkgedeelte:
Uitvoeren opdrachten/Bijhouden portfolio/Trainen en coachen team/individu ca. 145 uur
Totaal 241 uur

Studiedag
Maandagen van 19.00-22.00 uur
Locatie Alfa-college Sport & Bewegen

Bezoekadres
Kardingerweg 48
9735 AH Groningen

Postadres
Postbus 11118
9700 CC Groningen
Telefoon: 050?5958100 (bereikbaar tussen 08.00 ? 16.30 uur)

Studiekosten
Cursusgeld: het cursusgeld voor het cursusjaar 2014/2015 bedraagt circa € 500,-- inclusief alle studieboeken, exclusief het eventueel te betalen inschrijfgeld en de afname van de PVB's (per sportbond verschillend). Het inschrijfgeld en het cursusbedrag moeten vóór aanvang van de opleiding aan de desbetreffende sportbond of onderwijsinstelling zijn voldaan. Door het inschrijven voor de cursus verplicht de kandidaat zich tot de betaling van het inschrijfgeld en bij eventuele toelating tot betaling van het cursusgeld.

Annuleren: bij annulering na toelating is de cursist 100% van de overeengekomen cursusprijs verschuldigd. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld wordt nooit gerestitueerd.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij
Alfa-college Sport en Bewegen
Wendy Kraai
Telefoon: 050-5958106
E-mail: w.kraai@alfa-college.nl
De intake wordt verzorgd door de sportbond.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de invulling van de betreffende sport (praktijkbegeleiding, workshops, PVB) kunt u zich wenden tot de afdeling opleidingen van uw sportbond.

Bestand: Flyer opleiding trainer-coach 3

« Ga terug